Simurg Solar Enerji

Çatı Ges Kurulumu Başvuru Evrakları

ÇATI GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUMU İÇİN BAŞVURU EVRAKLARI

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Bağlantı Görüşü Başvuru Evrakları

Bağlantı Görüşü İçin Başvuru Dilekçesi

Yenilenebilir kaynak türünün (Güneş ) belirtildiği ve ayrıca başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin kimlik, adres ve iletişim bilgilerini de içeren bağlantı görüşü başvuru dilekçesi. Başvuru Sahibi Tüzel kişi olması durumunda imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti, Ticaret sicil Gazetesinin fotokopisi, Vekalet halinde vekalet alan ve verenin her ikisinin kimlik sureti ile imza beyanı veya imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.

İlgili Tüketim Tesisine Ait Abonelik Bilgileri

Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, Madde-4)  t bendinde özellikleri tanımlanan başvuru sahibi adına olan tüketim tesisine ait abonelik bilgileri  (Abone Numarası, Referans Numarası )Abonelik geçici veya gezici abone grubunda yer almamalıdır. Mevcut bir tüketim tesisinin bulunmaması halinde, kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatının ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin geçici kabulden önce sunulması zorunludur.

Bağlantı Görüşü İçin Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont

Bu ücret EPDK tarafından kurul kararı ile yıllık bazda belirlenmekte olup; içerisinde bulunduğumuz 2024 yılı  üretim tesisleri için (0-50kW dahil )0,00 TL,  (50-250 kW dahil) 1716,5 TL  ,(250 -5 MW dahil) 3433,00 TL (5 MW Üzeri ) 6865,9 TL + KDV olarak KCETAŞ tarafından tahsil edilmektedir. Her bir başvuru için ayrı ücret ödenecektir.

Üretim tesisinin kurulacağı yere ait sahiplik belgesi

Üretim tesisinin kurulacağı yere ait  tapu ya da asgari iki yıl süreli kiralama belgesi. Üretim tesisinin kurulacağı yere ait sunulacak belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde; fotokopi nüshaya , yetkili kişi “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının soyadının açıkca yazılması ve imzalanması gerekir.

Üretim Tesisinin yapılması planlanan yere ait harita/kroki

Tesisin kurulması planlanan yere ait UTM 6, ED 50 koordinat sisteminde, 1/25.000 ölçekli harita.  Bu harita üzerinde üretim tesisine ait köşe koordinatları işlenmiş  ve Harita Mühendisi tarafından onaylı olmalıdır.

Üretim Tesisine ait elektrik tek hat şeması

Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Elektrik Mühendisi onaylı Tek Hat şemasının ıslak imzalı aslı istenmektedir.

Lisansız Elektrik Üretimi Bağlantı Başvuru Formu

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Bağlantı Başvuru Formunun  ıslak imzalı  aslı. Bu form Lisanssız Üretim Yönetmeliği Ek-1′ de yer almaktadır.

Teknik Değerlendirme Formu

Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik gereği  tesise ilişkin Teknik Değerlendirme Formunun (Ek -4)  ıslak imzalı aslı ve Teknik Değerlendirme Formunun excel formatında  CD olarak teslim edilecektir.

Aplikasyon Krokisi

Enerji Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından istenilen  üretim tesisinin yerleşimine ait aplikasyon krokisinin ıslak imzalı aslı.

Beyan Evrakları

Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan (Ek-4)

Ortaklık yapısı bilgileri

Başvuruda tüzel kişinin,  tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler.

m Simurg Solar Enerji

2012 yılından itibaren Güneş ve Rüzgâr Enerjisi, Araç Şarj İstasyonu Kurma sektöründe faaliyetlerine devam etmektedir.